https://www.geniatech.eu/faq/how-do-i-use-my-eyetv-with-the-iphone/ How do I use My EyeTV with the iPhone?