https://www.geniatech.eu/faq/can-i-play-h-264-hdtv-content-with-eyetv/ Can I play H.264 HDTV content with EyeTV?