https://www.geniatech.eu/de/faq/eyetv-4-64-bit-macos-startet-nicht/ EyeTV 4 (64 bit macOS) startet nicht